Skip to main content

Etap VIII - Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych potrzebna jest m.in. przy sporządzaniu projektów architektoniczno-budowlanych, do wykonania planu zagospodarowania działki. Inaczej mówiąc, jeśli chcesz budować dom, garaż lub inny obiekt budowlany, realizujesz inwestycje związane z uzbrojeniem terenu (sieci lub przyłącza wodnokanalizacyjne, energetyczne, gazowe, teletechniczne itp.), to będziesz potrzebował mapy do celów projektowych.
Sporządzenie mapy do celów projektowych należy zlecić uprawnionemu geodecie.

Sporządzanie map do celów projektowych

Mapa do celów projektowych powstaje przez aktualizację mapy zasadniczej w obszarze planowanej inwestycji oraz, w razie konieczności, mapa taka uzupełniana jest o dodatkową treść, zgodnie z wymogami aktualnych przepisów prawa. Odbywa się to na drodze pomiaru terenowego wykonywanego przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego posiadające odpowiednie uprawnienia.

Treścią takiej mapy są elementy ewidencji gruntów i budynków, zagospodarowania terenu a także sieci uzbrojenia terenu. Dla większości projektów ważne jest także dokładne przedstawienie ukształtowania terenu na obszarze inwestycji oraz obszarze ją otaczającym. Dlatego też nawet w przypadku braku zmian sytuacyjnych bardzo często pomiar wysokościowy jest konieczny przy tego typu opracowaniach.

Skala map do celów projektowych

Skalę map do celów projektowych należy dostosować do rodzaju i wielkości obiektu lub całego zamierzenia budowlanego, przy czym:

 • skala map działek budowlanych nie powinna być mniejsza niż 1:500,
 • skala map zespołów obiektów budowlanych oraz terenów budownictwa przemysłowego nie może być mniejsza niż 1:1000,
 • skala map rozległych terenów z obiektami budowlanymi o dużym rozproszeniu oraz obiektami liniowymi może wynosić 1:2000.

Procedura opracowania map do celów projektowych:

Samą procedurę opracowania mapy do celów projektowych można przedstawić następująco:

 • zgłoszenie pracy geodezyjnej,
 • pobranie materiałów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ,
 • wywiad terenowy i sporządzenie mapy wywiadu terenowego,
 • pomiar aktualizacyjny lub pomiar mapy jednostkowej, w tym aktualizacja danych ewidencji gruntów i budynków,
 • opracowanie wyników pomiarów i sporządzenie operatu, w tym sporządzenie odpowiednich dokumentów do aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków ,
 • przekazanie operatu do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem kontroli i odbiór faktury za udostępnione materiały,
 • skartowanie zaistniałych zmian na pierworysy i matryce mapy zasadniczej,
 • odbiór egzemplarzy mapy do celów projektowych przeznaczonej dla zamawiającego, na której umieszczona jest stosowana klauzula PODGiK.

Mapy do celów projektowych można wykonać w dwóch wariantach:

 • mapa analogowa - sporządzona na kopii mapy zasadniczej, otrzymanej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzupełniona danymi pozyskanymi z bezpośredniego pomiaru w terenie.
 • mapa numeryczna (wektorowa) - sporządzona na podstawie wektoryzacji mapy zasadniczej, uzupełniona danymi pozyskanymi z bezpośredniego pomiaru w terenie, przedstawiona w postaci cyfrowej i dostosowana do komputerowego przetwarzania.

Mapa numeryczna w stosunku do mapy analogowej charakteryzuje się wyższą dokładnością, przejrzystością w czytaniu, możliwością wielokrotnego drukowania, możliwością zarządzania i edytowania (np. przedstawienia w różnych skalach, kolorach i treści) oraz możliwością komputerowego jej uzupełnienia o projektowane elementy inwestycji.

Czas opracowania map do celów projektowych:

Czas opracowania mapy do celów projektowych zależy od szeregu czynników takich jak: wielkości i lokalizacji obszaru, dla którego tego typu mapa jest opracowywana a także od pory roku, w której dana praca jest wykonywana. Najczęściej łączny okres opracowania mapy do celów projektowych dla obszaru o powierzchni nieprzekraczającej 1 hektara zajmuje około 1 - 3 tygodni.

Copyright © 2024. Studio projektowe PIRAMIDA 64-120 Krzemieniewo, Stary Belęcin 7, Leszno - Gostyń - Śrem - Kościan - Rawicz - Wolsztyn - Wschowa