Skip to main content

Etap IV - Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej

Kupno działki może być obarczone dużym ryzykiem. Nie ma zakazu nabycia ziemi rolnej przez nierolników. Aby uniknąć przykrych niespodzianek, najlepiej zawczasu dowiedzieć się, czy działkę rolną będzie można przekształcić w budowlaną. Odrolnienie nie zawsze jest możliwe i często trwa bardzo długo. Dotyczy to zwłaszcza w przypadku położenia działki poza obszarem administracyjnym miasta. Zmuszeni wówczas jesteśmy do przejścia przez dwuetapową procedurę odrolnienia, choć nie w każdym wypadku będą wymagane wszystkie jej elementy.

Pierwszy etap obejmuje zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na nierolnicze przez zmianę przestrzennego planu zagospodarowania w gminie (gdy taki istnieje) bądź ustalenie warunków zabudowy (gdy planu nie ma). Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze można przeznaczać przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji jako nieużytki, a w razie ich braku inne grunty o najniższej przydatności produkcyjnej. W wypadku użytków rolnych klas I-III na zmianę ich przeznaczenia w planie miejscowym musi się zgodzić minister rolnictwa. O zmianie przeznaczenia gruntów niższych klas decyduje gmina sama. Na terenach nieobjętych planem miejscowym można zmienić przeznaczenie gruntów rolnych gorszej klasy (IV, V i IV) w drodze ustalenia warunków zabudowy. Dotyczy to również gruntów rolnych o wyższej wartości już kiedyś przeznaczonych na cele nierolne w planach miejscowych, które wygasły z mocy prawa z końcem 2002 r. (gdy nie uchwalono dla nich nowego planu).

Drugi etap procedury odrolnienia polega na wyłączeniu gruntu spod produkcji rolnej w drodze decyzji wydanej przez starostę powiatowego.
Dotyczy on:

  • użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, pozostałych gruntów rolnych wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 2-10 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (w tym gruntów pod budynkami mieszkalnymi i innymi wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych). W decyzji dotyczącej tych gruntów określa się obowiązki związane z wyłączeniem (takie jak opłata i na przykład zdjęcie próchnicznej warstwy gleby). Starosta może jednak odmówić wyłączenia;
  • użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego. W przypadku tych gruntów wniosek o ich wyłączenie jest wiążący, a decyzja ma charakter deklaratoryjny. Oznacza to w praktyce, że starosta nie może wydać decyzji odmownej, ale w wypadku gruntu klasy IV i IVa może nakazać zdjęcie próchnicznej warstwy gleby.
  • Grunty klas IV-VI złożone z gleb pochodzenia mineralnego co do zasady przeznaczone są na cele nie rolne (nie są objęte ochroną) i nie wymagają uzyskania decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej.

Wniosek o wyłączenie ziemi z produkcji rolnej składa się w starostwie powiatowym. 
Zazwyczaj do wniosku dołącza się:

  • odpis księgi wieczystej lub inny dokument potwierdzający prawo własności gruntu
  • zaświadczenie o zgodności zamierzonej inwestycji z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub uprawomocnioną decyzję o warunkach zabudowy wraz z załącznikiem graficznym
  • wypis z rejestru gruntów
  • kopię mapy glebowo-rolniczej lub kwalifikacyjnej
  • projekt zagospodarowania działki na kopii mapy zasadniczej z zaznaczeniem powierzchni przeznaczonej do wyłączenia z produkcji rolnej

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej musi być dokonane przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, a w praktyce przed złożeniem wniosku o to pozwolenie.

Jeżeli już uzyskamy zezwolenie na wyłączenie gruntów, mamy obowiązek zapłacić za wyłączenie ich z produkcji rolnej oraz uiszczać opłaty roczne. Wyłączenie jest bezpłatne, jeśli pod budowę domu jednorodzinnego ma być przeznaczony grunt o powierzchni do 0,05ha (500m²). Po przekroczeniu tej powierzchni trzeba uiścić opłatę jednorazową i jeszcze opłaty roczne.
Oddzielnie liczonym opłatom podlega również grunt przeznaczony pod budowę wolno stojącego garażu i budynków gospodarczych.
Należy pamiętać, że do powierzchni terenu, który chcemy wyłączyć z produkcji rolnej wliczamy nie tylko powierzchnię zabudowy obiektu (lub obiektów), ale także powierzchnie wszystkich placów, parkingów, chodników, dojazdów, opasek wokół budynku oraz innych powierzchni utwardzonych

Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych nie stosuje się do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne, położonych w granicach administracyjnych miast.

Odrolnienia gruntów nie wymaga także zabudowa siedliskowa oraz budowa przez rolnika obiektów wykorzystywanych na cele rolnicze.

odrolnienie diagram

Copyright © 2024. Studio projektowe PIRAMIDA 64-120 Krzemieniewo, Stary Belęcin 7, Leszno - Gostyń - Śrem - Kościan - Rawicz - Wolsztyn - Wschowa