Skip to main content

Etap X - Uzyskanie Pozwolenia na budowę lub Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

Pozwolenie na budowę

Podstawa prawna:
-art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek,
 • 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami , uzgodnieniami , pozwoleniami,sprawdzeniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, o którym mowa w art. 12 ust 7 ustawy Prawo budowlane,
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ,
 • Decyzję zezwalającą na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej jeżeli jest ona wymagana,
 • Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jeżeli jest ona wymagana,
 • W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną „odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców" Krajowego Rejestru Sądowego,
 • Wykaz działek w przypadku inwestycji liniowej w przypadku braku miejsca w treści wniosku (jako załącznik do niniejszego wniosku),
 • Specjalistyczną opinię , o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane ,
 • Postanowienie o uzgodnieniu , z właściwym organem administracji architektoniczno- budowlanej , projektowanych rozwiązań w zakresie , o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane ,
 • Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

Opłata skarbowa:

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Termin załatwienia:

Do 65 dni od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Starosty lub Prezydenta Miasta który wydał decyzję

Sposób załatwienia:

W drodze decyzji administracyjnej.
Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego lub Urzędu miasta na prawach powiatu

 

Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

Podstawa prawna:

-art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek,
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • Opracowanie zawierające:
  • a)opis określający rodzaj, zakres i sposób wykonywania budowy / robót budowlanych,
  • b)szkice i rysunki obrazujące zamierzenie, jego lokalizację i rozwiązania konstrukcyjne,
  • c)pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami,
 • Projekt zagospodarowania terenu (jeżeli jest wymagany – art. 30 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane)
 • Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,
 • W przypadku zgłoszenia składanego przez osobę prawną „odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców" Krajowego Rejestru Sądowego,
 • Wykaz działek w przypadku inwestycji liniowej w przypadku braku miejsca w treści zgłoszenia (jako załącznik do niniejszego zgłoszenia),
 • W zależności od potrzeb pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Opłata skarbowa:

Nie podlega opłacie skarbowej

Termin załatwienia:

Do wykonania budowy lub robót budowlanych można przystąpić jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji (sprzeciwu) stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Starosty Lub Prezydenta Miasta który wydał decyzję.

Sposób załatwienia:

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta na prawach powiatu

Copyright © 2024. Studio projektowe PIRAMIDA 64-120 Krzemieniewo, Stary Belęcin 7, Leszno - Gostyń - Śrem - Kościan - Rawicz - Wolsztyn - Wschowa